กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
September 15, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดห้องฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Mahidol BLS Training Center)
September 16, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

w7

วันที่ 16 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล ให้แก่ คณะครู อาจารย์ และผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนในเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำโปรแกรมไปใช้ในสถานศึกษา โดยมี นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายและแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมในการเก็บข้อมูลธนาคารขยะ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา