คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
October 26, 2020
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
October 26, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Screenshot_3

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก และการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรไทยของวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล หัวหน้างานบริการเครืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยให้ข้อมูลในด้านบทบาทของหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร รวมถึงภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ตรวจวิเคาระห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรไทย ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล