คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
October 26, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
October 26, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

2020.10.26 _1_201026_7

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ให้การต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล