คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
October 26, 2020
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
October 26, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี