มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
October 15, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ร่วมกับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด
October 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

002

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (Preparation for AUN-QA 2021; PREP4AUN-QA 2021) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง G 34 – 35 ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น รองศาสตราจารย์ชวลิต  วงษ์เอก และทีมวิทยากร บรรยายกระบวนการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และกระบวนการตรวจประเมินฯ ในปี 2564 จะเป็นการตรวจประเมินในรูปแบบ Online อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ แก่หลักสูตร ในการขอรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน และในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม Workshop: การดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน โดยมีหลักสูตรที่มีกำหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียนปี 2564 จำนวน 8 หลักสูตร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

Batch 1 ได้แก่

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (นานาชาติ) สถาบันโภชนาการ
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

Batch 2 ได้แก่

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์