มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
October 15, 2020
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสื่อสารความรู้สู่สังคมต่อเนื่อง NOBEL PRIZE in Science Café Vol.3 ตอน “ไวรัสตับอักเสบซี”
October 15, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ร่วมกับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด

MOU EG 15-10-2020_201015_7

15 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม อีก 3 ประเภทในประเทศไทย (Life Cycle Assessment of Beverage Packaging – Aluminum Cans, Polyethylene Terephthalate Bottles, Glass Bottles and Carton – In Thailand) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และหัวหน้าโครงการฯ และคุณกิติยา แสนทวีสุข Senior Sustainability Management Manager บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมทีมผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง INNOGINEER STUDIO ชั้น 1 อาคาร 3 (ตึกแดง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความร่วมมือดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมบูรณาการ และการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศไทย โดยร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรมบูรณาการ และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยจากความร่วมมือนี้ไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม