วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดโครงการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะในเด็กและผู้ใหญ่
November 18, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 2020 Annual International Forum on Higher Education
November 22, 2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธี เททองหล่อพระเกศ และ พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

1605950001111_copy_1024x683

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระเกศ และ พิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานอำนวยการร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ ประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง ทรงวางแผ่นทอง นาก เงิน ลงช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงาน ทรงเทแผ่นทอง นาก เงินลงในเบ้า จากนั้น ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระเกศ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงเจิมเทียนชัย ทรงจุดไฟโคม แล้วถวาย แด่ สมเด็จพระวันรัต จากนั้น สมเด็จพระวันรัต รับเทียนชนวนบริกรรมคาถา จุดเทียนชัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเจิมเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี ทรงจุดเทียนชนวน จุดเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี และเทียนนวหรคุณ จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเจิม “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” และทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกมะลิในมณฑลราชวัติ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม และทรงหลั่งทักษิโณทก

จากนั้น พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 25 ราย แล้วเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกพระสวดภาณวาร ทรงจุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัย เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแก่มหาวิทยาลัยมหิดลและปวงชนชาวไทยตลอดมา อีกทั้ง รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่เสด็จมาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และทรงเปิดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

โครงการฯ ประกอบด้วย การจัดสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 65 นิ้ว ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” โดยนำแบบมาจากพระพุทธมหาลาภ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และการจัดสร้างหอพระเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้รับพระราชทาน ชื่อว่า “หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์” เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และการก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมถึง การจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว และ 9 นิ้ว และเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เพื่อมอบเป็นของสมนาคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย

การดำเนินโครงการฯ ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทองทรงจารและชนวน เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และได้รับความเมตตา จาก เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร มอบพระบรมสารีริกธาตุให้อัญเชิญไปบรรจุบนพระเกศของ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ”