วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดโครงการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะในเด็กและผู้ใหญ่
November 18, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 2020 Annual International Forum on Higher Education
November 22, 2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธี เททองหล่อพระเกศ และ พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ