คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นศูนย์ประสานการ ส่งเสริมสุขภาพมหิดล
October 1, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

S__46497802

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง ประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล