มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ณ คณะเภสัชศาสตร์
October 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการThe Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops for academics Cohort 2
October 21, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

001

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารหอสมุดฯ ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของหอสมุดฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล