คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนำเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563
December 4, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานในพระเกศของพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
December 7, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

2020.12.7_201207_0

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เยี่ยมชมสถานที่ พร้อมน้อมสักการะพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยที่ประดิษฐาน ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล