มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสมาเยี่ยมชมและมอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล
December 4, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
December 7, 2020

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนำเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563

1607083309040_copy_1024x768

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล จากการส่งผลงานเข้าประกวดการนำเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563 ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดย ทีม “1 สมอง 2 มือ” จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางสาวนันทินี เทศกาล นางสาวอภิสรา ศิลปสุวรรณ และ นางสาวกนกวรรณ กล้าหาญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “แผ่นกรองอากาศและโลหะหนักในน้ำจากเส้นใยสัปปะรด” (PALFA Filter) นอกจากนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางสาวณัฐพร กอบกุลกัลยกร และ นางสาวจันสิดา มกรานนท์ ได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมดังกล่าว ด้วยผลงาน “โครงงานการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน”