คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก”
December 4, 2020
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนำเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563
December 4, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสมาเยี่ยมชมและมอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล

5B070A6F-A5A3-4603-9086-8954D4D16885

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมพร้อมมอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในการนำผลงานวิจัยและวิชาการให้ความรู้และสนับสนุนการแก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต และความต้องการของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวชื่นชมในความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งอยากให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสรุปทฤษฎีที่เป็นความเป็นเลิศรอบด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล และถอดบทเรียนจากนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดีในแต่ละยุคสมัยที่ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและสามารถรักษาความเป็นเลิศได้ดี โดยในโอกาสนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การสร้างความโดดเด่นของศาสตร์ทางการเกษตร โดยการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร การนำ AI มาช่วยเสริมความเข้มแข็งทางด้านงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีความโดดเด่นอยู่แล้ว เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในกลุ่ม ASEAN และสิ่งสำคัญ คือ การขยายกลุ่มพันธมิตรในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยหากจะเน้นเฉพาะสาขาจะต้องเลือกประเทศพันธมิตรที่เป็นระดับ World Level อีกทั้งจะต้องศึกษาการทำยุทธศาสตร์แบบ Over All Plan ด้วย

หลังจากนั้น  ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยนวัตกรรม AI-Immunizer หุ่นยนต์อัจฉริยะสัญชาติไทย สำหรับทดสอบภูมิคุ้มกันในการพัฒนาวัคซีน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล