คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยราชสุดา
October 29, 2020
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Bio Asia Pacific 2020
October 29, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ict01

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทีมผู้บริหารส่วนงาน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 รับฟังยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา