คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
November 3, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
November 4, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

en10

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะให้การต้อนรับ  และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ  ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 1103 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา