คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
November 4, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2562 และ 2563
November 4, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์

PA EG_201104_0

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม R-114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา