ม.มหิดล ร่วมกับ 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB)” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Wellness & Healthcare ของไทยสู่ระดับโลก
October 19, 2020
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล แถลงข่าว เปิดหลักสูตร “อบรมพยาบาลขั้นสูง Advanced Practice Nurse ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”
October 20, 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดงานเสวนา “สองวัยในโลกสูงวัย”: การเตรียมตัวรับมือของเด็กในสังคมสูงวัย และเปิดพื้นที่เรียนรู้ “ชราแลนด์”

DSC_1506

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “สองวัยในโลกสูงวัย”: การเตรียมตัวรับมือของเด็กในสังคมสูงวัย และเปิดพื้นที่เรียนรู้ “ชราแลนด์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและสารสนเทศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ จากนั้น เป็นการเยี่ยมชมกิจกรรมการและเปิดพื้นที่การเรียนรู้ “ชราแลนด์” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สร้างสรรค์พื้นที่ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้นวัตกรรม และวิธีการดูแลผู้สูงวัย ให้พร้อมออกอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้สูงวัยได้อย่างมีความสุขในอนาคต ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “บทบาทมหิดลกับวิกฤตสังคมสูงวัย” โดยได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในการวิจัย สร้างต้นแบบบริการ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงวัย ทั้งยังบูรณาการร่วมกัหน่วยงานอื่นในการแก้ปัญหาวิกฤตผู้สูงวัยในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม