คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
November 12, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการจัดการ
November 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว “ผนึกกำลัง – ป้องกันโควิด -19 ในชุมชนกลุ่มเสี่ยง”

THOHUN_12

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโลตัส ชั้น 11 โรงแรม Siam@Siam Design Hotel กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว ผนึกกำลัง – ป้องกันโควิด-19 ในชุมชนกลุ่มเสี่ยง” (Thailand Emergency Response for COVID-19 in Public Health Facilities & Communities) เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาล และชุมชนในกลุ่มเสี่ยง เป็นการผนึกกำลังเสริมแกร่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต. อสม. และ อสส. ในชุมชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมรับมือการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) และเครือข่ายพันธมิตรได้ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากขาดความรู้ในการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และถอดทิ้งอย่างถูกต้อง และยังขาดสื่อความรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงในชุมชน  นอกจากนี้ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อยังมีไม่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับภูมิภาคที่ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 และเมื่อประเทศไทยจะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำให้มีการหลั่งไหลของผู้มาเยือนจากต่างชาติไปยังชุมชนทั่วประเทศ  จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคควรในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) จึงจัดทำสื่อให้ความรู้เรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ง่ายและเหมาะสมกับบริบทการทำงานของอาสาสมัครเหล่านี้ โดยจะเผยแพร่ไปทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าด่านมีความพร้อมและปลอดภัยในการรับมือกับการระบาดระลอกต่อไปของ COVID-19

จากนั้น เป็นการเสวนา หัวข้อจากกรุงสู่ชายแดน : จากความท้าทาย สู่ความร่วมมือเพื่อเผชิญโควิด–19 ระลอกสองโดยมี แพทย์หญิงธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม ผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN)  และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา โดยกล่าวถึง การเตรียมความพร้อมและการรับมือกับโรค COVID-19 ในระลอก 2 ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. และ อสส.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ บุคลากรทางแพทย์และอาสาสมัครเหล่านี้ ถือเป็นกำลังสำคัญด่านหน้า และบุคลากรทางการแพทย์บริเวณชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ในกลุ่มเสี่ยง การพัฒนาสื่อการสอนเพื่ออบรมบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลท้องถิ่นให้สามารถรับมือการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้บุคลการทางการแพทย์สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการสวม-ใส่-ถอด-ทำลาย อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญในการช่วยป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสู่ชุมชน โดยเผยแพร่ผ่านวิดีโอคลิปทางเว็บไซต์ thohun.org และเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด