ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดงานแถลงข่าว “หนึ่งศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล” ขยายบริการด้านการรักษา ครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่ม
November 23, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563
November 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Agile Organization: รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization”

001

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Agile Organization: รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร และศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการมอบรางวัลต่างๆ ต่อไปนี้

รางวัล Team Good Practice Award ได้แก่

1) การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้กรมบัญชีกลาง อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน โดย นางสาวยุภาวดี เชื้อกูลชาติ และทีม คณะทันตแพทยศาสตร์

2) โครงการพัฒนาการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยการสอดใส่แร่กัมมันตรังสีแบบเทคนิคขั้นสูงด้วยภาพนำวิถีและระบบบริการ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา ด่านกุลชัย และทีม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3) ประสานพลังสู้ PM2.5 : การพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาคมศาลายา โดย นายภัทราวุธ พุสิงห์ และทีม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวัล Innovative Teaching Award ได้แก่

1) ชีวิตออกแบบได้ กับ “วิชาออกแบบชีวิต (Life Design)” โดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2) Cultural diversity and health care: International nursing course โดย อาจารย์ ดร.ศิรดา เกษรศรี คณะพยาบาลศาสตร์

รางวัล Public Policy Advocacy Award ได้แก่

1) การรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทยเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ New Normal โดย นางสาวไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

3) Saliva sample and the pooling of saliva sample for the diagnosis of coronavirus disease 2019 (การใช้ตัวอย่างน้ำลายและการรวมตัวอย่างน้ำลายในการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดย อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และการมอบรางวัลผลงานประเภทต่างๆ ได้แก่ ผลงานประเภท Story Telling  ผลงานการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) และรางวัล Popular Vote

ภายในงาน มีการเสวนาในหัวข้อ “องค์กรยุคใหม่ Agile Organization, the journey of change” โดย คุณวิษณุ ศรีเจริญ FSVP Agile Enablement จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายหัวข้อ Agile Organization” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Agile Organization: รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป ภายในงาน มีการนำเสนอผลงานเกียรติยศที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 11 ผลงาน และมีการนำเสนอผลงานประเภทต่างๆ คือ Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award, Public Policy Advocacy Award, การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอผลงานประเภท Story Telling