มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เพื่อพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสาธารณสุข
November 6, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4)
November 7, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)

IMG_3910_1024x683

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) โดยมีสาระสำคัญของการประชุมคือ ติดตามผลการทดสอบมาตรฐานการการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ช่องทางการให้บริการ กำหนดความพร้อมในการนำมาตรฐานและการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลสำหรับให้บริการ แผนงานโครงการจัดทำมาตรฐานและการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล และแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการขยายผล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เเทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือและผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อกำหนดมาตรฐานและการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ต่อไป ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยให้มีการนำร่องดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับเอกสารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว