มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)
November 6, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
November 9, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4)

C11C12A0-154A-403C-A883-6AF24296C736

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ (รุ่นที่ 4) ซึ่งวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรครูในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ทำให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของโลก ความเป็นมาในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำเนิดทรัพยากรธรณี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางการสอนและเผยแพร่ แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและภาคสนาม