มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน Education ICT Forum 2020
September 28, 2020
ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563
September 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

mahidol-4

วันที่ 29-30 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์เป็นประธานในการส่งมอบของที่ระลึก ประกอบด้วย การ์ดแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หน้ากากผ้าส่งต่อความห่วงใย การ์ดส่วนลดในการใช้บริการร้านอาหาร ที่ระลึกจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ โดยของที่ระลึกทั้งหมดนี้บรรจุในกล่อง เพื่อมอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในวันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา