มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “การสื่อสารยุค Social Distancing”
August 8, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
August 10, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์

eg-04

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ และ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช Chief PPP Business บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเครือ THG ให้ยกระดับสู่ Smart Hospital รับโอกาสไทยเป็นเมดิคัลฮับของภูมิภาค พร้อมร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรม Health Tech สู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการแพทย์และสุขภาพแก่ประเทศ ณ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์วสันต์ อภิวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุชาดา กัมปนาทแสนยากร ประธานองค์กรแพทย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม :>>>  อ่านต่อ