วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
October 15, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพี่เตรียมน้องรุ่น 2
October 17, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563

4ad9a6c5f7981c6609f65f1908b76634bc4c334

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แก่ การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ผลการดำเนินงานการปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่หลังพ้นวิกฤติโควิด-19 การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดกาญจนบุรี แนวทางการผลักดันกลยุทธ์ด้วย Flagship Project และ เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี, รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในฐานะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี, กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี