คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยนานาชาติ
December 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 (Happy Family Award 2020)
December 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอพุทธมณฑล

DSC_7874

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม ประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในอำเภอพุทธมณฑล โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานการประชุม  ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล (ศปก.อ.พุทธมณฑล) เนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดนครปฐมจำนวนเพิ่มขึ้น จึงต้องเร่งวางมาตรการการป้องกันโรค โดยการบูรณาการกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานบริการ สถานประกอบการ ตลอดจนตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม