มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอพุทธมณฑล
December 21, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร เตรียมยกร่างแผนพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตามเจตนารมณ์กฎบัตรสุขภาพกรุงเทพมหานคร
December 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 (Happy Family Award 2020)

happy15

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับในงานนิทรรศการ “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 (Happy Family Award 2020) โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครอบครัวมีสุขในทศวรรษต่อไป” และกล่าวรายงาน โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย โครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานเด็ก เยาวชน และครอบครัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรม Show on Stage: ร่วมฟังความโดดเด่น กับ “ครอบครัวมีสุข คนทำงานมั่นคง องค์กรมั่งคง” จากผู้บริหาร/ตัวแทน 25 องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข Share & Cheer พิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข การแสดงนิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ระหว่างสู้กับภัยวิกฤติโควิด –19 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีคิด การวางแผนปฏิบัติการ การรับมือ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีในการนำไปเป็นตัวอย่างปรับใช้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย หากต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติที่ต้องเจออย่างคาดไม่ได้ว่าจะมาถึงเมื่อไรจากนี้ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวปิดท้ายกิจกรรม