มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย
October 27, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย
October 27, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

2020.10.27_201027_12

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คุณธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และ ดร. ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (ผู้แทนคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และ คุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง ผู้บริหารและผู้แทนจากกลุ่มเซ็นทรัล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

“หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล” (วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ) เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ถูกออกแบบตามความต้องการของตลาดแรงงานและความสนใจของผู้พิการอย่างแท้จริง มุ่งเน้นการพัฒนาผู้พิการให้เข้าใจระบบการทำงานของโรงแรมและมีทักษะในการปฏิบัติงานใน 4 แผนกพี้นฐานของโรงแรม ได้แก่ แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกครัว รวมทั้งเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับคนไม่พิการ และมีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในงานบริการเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานและการประกอบอาชีพด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยง “โอกาสทางการศึกษา” กับ “โอกาสทางอาชีพและการมีงานทำ” ให้แก่ผู้พิการ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้พิการที่เคยหลุดออกจากระบบการศึกษา ให้มีโอกาสกลับเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ช่วยให้ผู้พิการค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง นับถือตนเอง และเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง และ เปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อ “คนพิการ” และ “ความพิการ” ไปในเชิงบวก ร่วมสร้างสังคมที่ทุกคนมีความหมาย มีคุณค่า และไม่ทอดทิ้งกัน