มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business
December 22, 2020
ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และตลอดจนบุคลากรทุกท่าน งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
December 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “งานวิชาการรับใช้สังคม”

1205606D-4D32-44CC-871D-F85076AEC962

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการเรื่อง งานวิชาการรับใช้สังคม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน โดย มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จงจิตร  อังคทะวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์ ” จาก “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการควบคู่ไปกับการนำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556