มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
December 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “งานวิชาการรับใช้สังคม”
December 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business

1608724975915_copy_1024x683

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยการจัดการ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา รองคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “โอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี อาจารย์ประจำด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณขวัญ เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด ร่วมเสวนา

ความร่วมมือ “การจัดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business” ระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยมี NEO ACADEMY เป็นผู้จัดหลักสูตรนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ Healthcare ของประเทศไทยสู่ระดับโลก ตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand Medical Hub มุ่งหวังสร้างและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Executive Program: Reinventing Healthcare Business เรียนรู้การสร้างโอกาสทางธุรกิจจาก Healthcare Innovation & Medical Technology มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใหม่ และช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงทดลองปฏิบัติจริง ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ (สองเดือน) เรียนอาทิตย์ละ 1 วัน รับจำนวนจำกัดแค่ 45 คนเท่านั้น โดยเรียนรู้จากการสร้างโอกาสทางธุรกิจจาก Healthcare Innovation & Medical Technology ครอบคลุม 3 อุตสาหกรรมหลักด้านสุขภาพได้แก่ (1) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical) (2) อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (Healthcare Device) และ (3) อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (Cosmetic and Food Supplement) พร้อมเจาะลึกแนวโน้มธุรกิจด้านสุขภาพในอนาคต และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างไอเดียและต่อยอดทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในชั้นเรียน เช่น การจัดทำ Business model คือ แบบจำลองธุรกิจ ที่สร้างขึ้นมาให้เห็นภาพของธุรกิจครบวงจร ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน มีการทำ Workshop และการลงพื้นที่ดูงานในสถานที่จริง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ที่ NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต โทร. 092 916 4265 หรือ ดูรายละเอียด ที่ www.neobycmmu.com