AIM Talk : AAC” แอพพลิเคชันทางเลือก สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสาร
May 18, 2018
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา มมศท102 – มมศท103”
May 21, 2018

The 1st PTMU Quality Day ในโอกาสวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด

E5E606FD-4152-4C40-BE0E-F613DB032C3F

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  เป็นประธานเปิดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด และบรรยายพิเศษ The 1st PTMU Quality Day  เรื่อง คุณภาพคน  คุณภาพงาน  โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมงาน เพื่อให้บุคลากรในส่วนงานนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการวางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานพัฒนาและ R2R  โดยแบ่งออกเป็น นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ประเภทสายสนับสนุนปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กายภาพบำบัด  โครงการพัฒนางานหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานการบริหารการจัดการที่ดี   และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ประเภทสายสนับสนุน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี เป็นต้น

Recent post