The 1st PTMU Quality Day ในโอกาสวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด
May 18, 2018
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปีของ Shenyang Conservatory of Music
May 21, 2018

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา มมศท102 – มมศท103”

edu2

21 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา มมศท102 – มมศท103” เพื่อสรุปบทเรียนที่ผ่านมา และนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายหัวข้อ โดยมี อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม ณ ห้องประชุมพาร์ควิว โรงแรมรีเจ้นชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Recent post