การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2017)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก
December 20, 2017
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความขอบคุณ และขอพรปีใหม่ จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
December 20, 2017

การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2017)

jitmm3

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2017) หัวข้อ “Tropical Medicine 4.0 Effective Collaboration for an Impact on Global Health” งานประชุมฯ ครั้งนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน (SEAMEO TROPMED Network) สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน – อ๊อกซ์ฟอร์ด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

ในพิธีเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดการประชุมฯ และกล่าวต้อนรับนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , ศาสตราจารย์นายแพทย์นิโคลัส เดย์ (professor Nicholas Day) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเกี่ยวกับโรคเขตร้อนและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการต่อสู้กับโรค เขตร้อน สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ JITMM 2017 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน จาก 36 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีผลงานเสนอ (Oral Presentation) จำนวน 140 เรื่อง และนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 120 เรื่อง ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ร่วมกับสถาบัน/องค์กรทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนา ควบคุม ป้องกันรักษาโรคเขตร้อน และโรคที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกทั้งสามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น และได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทุกภูมิภาค พร้อมทั้งกระชับความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติต่อไป

ภายหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แถลงข่าว เรื่อง “โรคติดเชื้อภูมิภาคเขตร้อน” ได้แก่ โรคมาลาเรีย ที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้มีคนไข้เพิ่มขึ้น 3,000-4,000 คนใน 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงโรคอุบัติใหม่และจุดเปลี่ยนเพื่อการป้องกันแบบองค์รวม การแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากสัตว์ สู่คน การเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อการแพร่เชื้อของโรคดังกล่าว การประชุมฯ ครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความหลากหลายในหัวข้อต่างๆ การวางแผนระบบสาธารณสุขที่ดี นวัตกรรม ความคิดใหม่ ๆ ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ การพัฒนางานวิจัยให้เกิด รูปธรรมในการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาคมโลก และในปี พ.ศ. 2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อนอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ กว่า 2000 คนทั่วโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ณ ห้อง VIP Room ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

Recent post