มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ครั้งที่ 2/2564
July 22, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “The 2 nd National Workshop of UI GreenMetric for University in Thailand”
July 23, 2021

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

S__17858683

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย” จากนั้น เป็นการเสวนาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย มีผู้ร่วมการเสวนา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย รองประธานสภาคณาจารย์ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สภาคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ สมาชิกสภาคณาจารย์ และ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ร่วมการเสวนา โดยมี อาจารย์ ดร. ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

การเสวนาครั้งนี้ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมมหิดลได้ทราบข้อมูล แนวทางการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล การบริหารเงินเพื่อจัดเป็นสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ผู้เข้าร่วมการเสวนามีส่วนร่วมในการตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนด และข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง