คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 26/2564 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
July 22, 2021
สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
July 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ครั้งที่ 2/2564

S__97484810

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี พ.ศ.2564-2565) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยมีการหารือการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และโครงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมเวียดนาม

สำหรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นั้นเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิด ด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) สร้างงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อประเทศ ภูมิภาคและของโลก ด้วยความมุ่งหวังว่างานวิจัยจะตอบสนองและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต อีกทั้ง เป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบแนวความคิดการร่วมมือกัน