มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ครั้งที่ 2/2564
July 22, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “The 2 nd National Workshop of UI GreenMetric for University in Thailand”
July 23, 2021

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย