มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ครั้งที่ 2/2564

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 26/2564 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
July 22, 2021
สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
July 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ครั้งที่ 2/2564