มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงาน
June 11, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 14, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 5/2564 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

8E6C9E97-9140-487B-AD64-73FBADB396E8

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 5/2564 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2564-2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

การดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

1.ผลักดันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ให้ได้รับการรับรอง AUN-QA

2. สนับสนุนบุคลากรในส่วนงานให้เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

3. ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

4.ผลักดัน Startup / Business Development Unit (BDU) โดยขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ AI Robot, Neuroscience, Transformative Education ซึ่งจะทําให้มี Short Course เพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร ภายในปีงบฯ 2564 (หลักสูตร Neuro Leadership, หลักสูตร Neuro Marketing)

5. Modular Course Design จํานวน 2 วิชา ภายในปีงบฯ 2564 เช่น วิชา Measurement and Evaluation in Education และ วิชา Psychology and Philosophy for Education

เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า

1. พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกภาคพิเศษแบบออนไลน์

2. ผลักดันให้เกิดหลักสูตรแบบ Double Degree จำนวน 2 หลักสูตร

3. ผลักดันงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศให้มากขึ้น

4. พัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้

5. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) แบบออนไลน์

6. ปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์ศาลายา ให้เป็น Digital Innovative Learning Complex

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในเรื่องการจัดอันดับจากผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศ ติดต่อกัน 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) พร้อมทั้งเสนอให้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานด้าน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง