วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 64 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย
June 29, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 13/2564 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

1625053817620_copy_1024x683

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 13/2564 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2564-2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

การดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
1. สนับสนุนการผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ให้กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร และ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน มุ่งสู่มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย
3. หลักสูตรทุกหลักสูตรได้ประกันคุณภาพระดับ AUN-QA และมุ่งสู่การได้รับ AVBC
4. การเปิดหลักสูตร Residency Training ทางด้าน Veterinary Medicine
5. สนับสนุนงานวิจัยที่มี Impact ในทุกมิติ
6. การดำเนินโครงการ OIE Twinning Program ร่วมกับ The USGS-National Wildlife Health Center
7. โครงการพัฒนาด้าน Infrastructure

เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า
1. ผลักดันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 1 หลักสูตรให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA
2. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติผ่านกิจกรรมทั้งรูปแบบ online และ onsite ให้แก่นักศึกษา
3. โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร และ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน มุ่งสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย
4. ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ และศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (I-med) เพื่อเชื่อมข้อมูล 2 โรงพยาบาลสัตว์ และ 2 ศูนย์
6. พัฒนาการใช้พื้นที่และเพิ่มศักยภาพบริการวิชาการเพื่อเพิ่มรายได้ และสนับสนุนงานวิจัยและการเรียนการสอน

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้กล่าวชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในด้านต่างๆ ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างชัดเจน และมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ อาทิ สร้างความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เพื่อเพิ่มบทบาทด้าน One Health ในระดับนานาชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสัตว์ให้ชัดเจน เพื่อสร้างรายได้ และเป็นแหล่ง Training Program ทั้งในระดับประเทศและอาเซียน ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับสัตว์ และการทดลองในสัตว์ใหญ่ รวมถึงกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs ให้ชัดเจน เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน