คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 6/2564 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
June 11, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 5/2564 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
June 11, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงาน

1AEC8F52-A5E1-431A-BC96-962FE6CFF125

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงาน ผ่านระบบออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกส่วนงานทราบแนวทางการดำเนินการระบบ Digital KM Masterclass ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น Best Practice ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนางาน ด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสู่ World Class University