มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงาน
June 11, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 14, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 5/2564 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้