อุปทูตฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
April 7, 2021
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าว “133 ปี รพ.ศิริราช…ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน”
April 8, 2021

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 4/2564

2021.4.7_210407_4

วันที่ 7 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “Flagship ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยมหิดล” ในที่ประชุมสภาคณาจารย์สามัญครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกล่าวว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การดำเนินงานโครงการ Flagship Projects ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 นั้น ได้ดำเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน เช่น Flagship 1.1 การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูง และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Q1 โดยดำเนินการผ่านโครงการนักวิจัยสำเร็จรูป

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมาย ใน Flagship 4.1 คือ การสร้าง Global Talents Platform โดยสรรหาบุคลากรที่เป็น Global Talents จากภายนอก รวมถึงพัฒนาบุคลากรภายในให้เป็น Global Talents ด้านการวิจัยและการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนารายบุคคล (IDP) ภายใต้โครงการ MU-Talents ในส่วนงานต้นแบบ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว 2 ส่วนงาน ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีนโยบายที่จะขยายผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่ง (MU-Talents) ไปยังอีก 8 ส่วนงาน คือ คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย อีกด้วย