นักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Temasek Foundation – NUS LEaRN Young Asian Leaders Initiative (TF-NUS LEaRN YALI) 2021
September 6, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “แถลงผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564”
September 9, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

วันที่ 8 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะกรรมการจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์

โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารือถึง การบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ความร่วมมือด้าน “Future Earth Thailand Consortium” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนางานวิจัยลักษณะ Frontier Research ที่สร้างขีดความสามารถในการพัฒนากำลังคนด้านระบบโลกและอวกาศระดับประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย นักศึกษา และนำไปสู่การวิจัยในระดับนานาชาติ และ แผนการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบคลังหน่วยกิจ ระดับอุดมศึกษา (Non-degree) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ Module ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่วมกับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา และนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ เพื่อรองรับโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Non-degree) โดยปีงบประมาณ 2565 จะมีการดำเนินการ เปิดหลักสูตร Non-degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกทั้ง ยังผลักดันให้มีใบรับรองวิชาชีพ เพื่อรองรับหลักสูตร Non-degree และสามารถปรับเปลี่ยนใบรับรองให้เป็น Professional Certificate อีกด้วย