มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
September 8, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs
September 9, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “แถลงผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564”

วันที่ 9 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “แถลงผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการแถลงผลงาน “12 เดือน 12 ดี กับรัฐมนตรีเอนก” โดยมีผลงาน ดังนี้
1. โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ การสร้างงานให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่แก้ปัญหาการว่างงาน
2. โรงพยาบาลสนาม สู้ภัย Covid-19 ซึ่งเป็นกองหนุน ในยามวิกฤตของประเทศ
3. การฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ของกระทรวง อว.
4. โครงการ “อว.พารอด” นวัตกรรมเปลี่ยนคนที่รอ เป็นคนที่รอด
5. BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลเป็น International Model ของไทย
6. TASSHA วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย
7. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
8. การเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยไม่ต้องส่งงานวิจัยหรือตำรา
9. ลดค่าเทอมในมหาวิทยาลัยของรัฐ 50 เปอร์เซ็นต์ และมหาวิทยาลัยเอกชนหัวละ 5,000 บาท
10. ยกเลิกกำหนดระยะเวลา การสำเร็จการศึกษาทุกปริญญา เรียนไม่จบ ไม่ต้องถูกรีไทร์
11. Tsc โครงการสำรวจอวกาศที่ใหญ่ที่สุดของไทย โคจรรอบดวงจันทร์ ใน 7 ปี ข้างหน้า
12. หลักสูตร WINS WISDOM-INNOVATION-NETWORK-SERVING SOCIETY