พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
September 15, 2021
วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดงานบรรยายทางวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”
September 15, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมเวทีวิชาการทางสังคม เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยแห่งอนาคต (SOCIAL FORUM) ในหัวข้อเด็กเยาวชนและครอบครัว : การปรับตัวในความท้ายทายของการระบาด COVID-19

วันที่ 15 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยาการใน “เวทีวิชาการทางสังคม เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยแห่งอนาคต (SOCIAL FORUM)  ในหัวข้อเด็กเยาวชนและครอบครัว : การปรับตัวในความท้าทายของการระบาด COVID-19” จัดขึ้นโดย กองมาตรฐานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบออนไลน์

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ร่วมเสวนาในประเด็น “ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาสมองสามพันวันแรกของชีวิตและผลกระทบการระบาด COVID-19” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับ “สถานการณ์การส่งเสริมบทบาทของเด็กและเยาวชน ต่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของสังคม ภายใต้สถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบด้านสุขภาพพัฒนาการและการเรียนรู้จากการระบาดของ COVID-19” และ อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะ ร่วมเสวนาในประเด็น “การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ กับความเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21” ในเวทีดังกล่าวด้วย