มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN-EEC Conference 2021
September 15, 2021
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมเวทีวิชาการทางสังคม เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยแห่งอนาคต (SOCIAL FORUM) ในหัวข้อเด็กเยาวชนและครอบครัว : การปรับตัวในความท้ายทายของการระบาด COVID-19
September 15, 2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 15 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่โดดเด่น รวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอนาคต และเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างงานวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) ร่วมกัน เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานวิจัย และสร้างนักวิจัยที่ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของทั้ง 2 สถาบัน อีกทั้ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนากำลังคนขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน