มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดโครงการ ASEAN in Today’s World 2021 Online Program
March 19, 2021
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม แถลงข่าว “วัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย ขององค์การเภสัชกรรม เริ่มวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1/2”
March 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

S__47399597

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ  รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

S__47399599

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

S__47399601

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล มี 2 ส่วนงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขึ้นรับรางวัล

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นรับรางวัล

S__47399603

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

S__47399605

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ องค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะต้องถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก