คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564
January 20, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 1 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ‘COVID-19’
January 21, 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022)

Screenshot_2_0

วันที่ 21 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จากนั้น เป็นการนำเสนอการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำ SAR และแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร จากผู้แทนหลักสูตรต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 23 หลักสูตร โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor เป็นวิทยากรกระบวนการหลัก และ Lead MU AUN-QA Assessor ร่วมให้คำแนะนำ

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ในรอบการตรวจปี 2565