โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022)
January 21, 2021
คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ร่วมถวายพระพร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
January 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 1 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ‘COVID-19’

meeting6

วันที่ 21 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และที่ปรึกษากองบริหารการศึกษา ร่วมพูดคุยและตอบคำถามของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ‘COVID-19’ ในกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง คณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงผลกระทบที่นักศึกษาได้รับในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ‘COVID-19’ จึงได้จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีการรับคำถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียน และเปิดรับคำถามผ่าน Chat Box ครอบคลุมปัญหาทุกด้าน อาทิ ปฏิทินการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนการเรียนออนไลน์ หอพักนักศึกษา การขอรับเงินคืนค่าหอพัก ทุนการศึกษาและมาตรการช่วยเหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมนักศึกษาและ “ชีวิตปี 1” รวมถึงนโยบาย เรื่อง “ค่าเทอม” โดยการแก้ปัญหาและมาตรการช่วยเหลือต่างๆ มหาวิทยาลัยคำนึงถึงความปลอดภัย ความพร้อมด้านต่างๆ ความยืดหยุ่น และความเสมอภาคให้แก่นักศึกษาทุกคน