สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 3/2564
March 3, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม กับ กรมควบคุมมลพิษ
March 4, 2021

ม.มหิดล ประชุมเตรียมความพร้อม 8 หลักสูตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2564 (PREP4AUN-QA 2021)

001

วันที่ 4 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 3 (Preparation for AUN-QA Assessment 2021) โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor เป็นวิทยากรกระบวนการหลัก พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ คณะกายภาพบำบัด ร่วมเป็นทีมวิทยากร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก กล่าวถึงแผนกิจกรรม และการเตรียมตัวของหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ในรูปแบบ Online/Remote AUN-QA Assessment จากนั้น ทีมวิทยากร ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตรจากหลักสูตรที่มีกำหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียนปี 2564 จำนวน 8 หลักสูตร เข้าร่วมการประชุม ได้แก่
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันโภชนาการ
4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์