โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ โครงการ SHAPE-SEA จัดงาน SHAPE-SEA Sixth Anniversary
February 4, 2021
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล แถลงวิสัยทัศน์การปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต”
February 4, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ph3

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) / โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยมีนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมให้แนวทางการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในอำเภอสูงเนิน ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา